Algemene voorwaarden

1       TOEPASSINGSGEBIED / ALGEMEEN

De AureusDrive online shop (aureusdrive.be/aureusdrive-bv-shop/) is de online shop van AureusDrive, een merk van AureusDrive BV, Lange Lozanastraat 142 te 2018 Antwerpen. Het aanbod van de AureusDrive shop is beperkt tot het grondgebied van België, Nederland en Luxemburg.

Afhankelijk van de plaats van levering kan het aangeboden assortiment variëren.

Deze Algemene Voorwaarden (hierna AV) zijn van toepassing op alle diensten van AureusDrive BV.

2       registratie en bestelling van goederen

2.1      Plaatsing van de bestelling / afsluiting van het contract

Bestellingen worden online geplaatst via de internet bestelpagina van AureusDrive BV.

Bestellingen kunnen tot maximaal 14 dagen voor de gewenste leverdatum worden geplaatst. De bestellingen van de klant worden per e-mail bevestigd. Een contract tussen de klant en AureusDrive komt pas met deze bevestiging van de bestelling tot stand. Het staat AureusDrive vrij een bestelling – om welke reden dan ook – niet te accepteren en te weigeren deze te bevestigen.

Met de bestelling bevestigt de klant de juistheid van alle door hem verstrekte informatie.

2.2      Hoeveelheidsbeperkingen

AureusDrive behoudt zich in alle gevallen het recht voor de leveringshoeveelheid voor bepaalde producten te beperken of, indien nodig, een bepaald product helemaal niet te leveren en voor de klant te annuleren.

2.3      Wijzigingen en annulering van bestellingen

Latere wijzigingen van reeds bevestigde bestellingen zijn voor de klant niet mogelijk. Annulering van bevestigde bestellingen is niet mogelijk.

2.4      Onvolledige uitvoering van de bestelling

Het leveren van alle bestelde producten in voldoende hoeveelheid en hoge kwaliteit is de hoogste prioriteit van AureusDrive. In uitzonderlijke gevallen kan het echter voorkomen dat om verschillende redenen niet voldoende goederen beschikbaar zijn of niet kunnen worden vrijgegeven voor levering.

Indien producten niet beschikbaar zijn op het moment van levering, worden zij niet toegezonden en worden geen vervangende artikelen geleverd. De werkelijk geleverde hoeveelheid wordt vermeld op de definitieve leveringsbon en op de factuur. De klant heeft geen recht op enige reële of compenserende schadevergoeding in geval van ingekorte of niet geleverde hoeveelheden.

Indien een artikel ondanks facturering niet wordt geleverd, wordt de klant met het overeenkomstige bedrag gecrediteerd. Er vindt geen nalevering plaats en geen schadevergoeding.

3       LEVERING

3.1      Levering van de goederen

De goederen worden direct op het door de klant opgegeven afleveradres en contactpersoon geleverd of de goederen kunnen bij een AureusDrive partnershop worden afgehaald.

Afhankelijk van het assortiment en de plaats van levering, gebeurt de levering door de persoonlijke leveringsdienst van AureusDrive of door verschillende diensten van de leveringspartners. De levering vindt plaats tot aan de deur van de woning voor particulieren en tot aan de receptie/ontvangstbalie voor zakelijke klanten.

3.2      Levertijden en naleving van leveringstermijnen

AureusDrive en zijn leveringspartners doen hun uiterste best om de leveringstermijnen na te leven. Alle door AureusDrive aangekondigde levertijden zijn echter slechts indicatief. Het niet naleven van de leveringstermijnen geeft de klant niet het recht zich uit het contract terug te trekken of schadevergoeding te eisen. In het geval dat AureusDrive of onze leveringspartner een door AureusDrive bevestigde bestelling niet kan leveren, is AureusDrive niet verplicht de levering anders uit te voeren. Dit geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

3.3      Leveringskosten

De hoogte van de bezorgkosten is afhankelijk van de bezorgmethode, de orderwaarde minus eventuele vouchers / kortingen. Afhankelijk van het assortiment en de bezorgmethode kan een minimale bestelwaarde gelden.

Bij aankoop van producten met verschillende verzendmethoden tegelijk kunnen meerdere leveringskosten van toepassing zijn.

3.4      Leveringsbon en factuur

Leveringsbonnen en facturen worden zoveel mogelijk elektronisch verzonden.

3.5      Depot van leveringen

Om kwaliteits- en veiligheidsredenen streeft AureusDrive ernaar de goederen persoonlijk aan de klant te overhandigen. Indien een persoonlijke overhandiging tijdens de overeengekomen levertijd niet mogelijk is, worden de goederen aan de voordeur afgegeven.

Met de overhandiging van de goederen, respectievelijk de afgifte van de goederen aan de voordeur, gaan voordeel en risico, in het bijzonder het risico van diefstal, beschadiging door derden en milieu-invloeden, over op de klant.

Leveringen door bezorgpartners op adressen zonder thuisbezorging worden afgegeven op de plaats waar de pakketdienst de pakketten voor die adressen aflevert.

3.6      Annulering van de levering door AureusDrive

Indien succesvolle levering niet of slechts onder moeilijke omstandigheden mogelijk is om redenen waarvoor AureusDrive niet verantwoordelijk is, bijv. onjuist afleveradres, afwezigheid van de ontvanger, gebrek aan toegangsvergunning, slechte weers- of verkeersomstandigheden, enz. heeft AureusDrive het recht de bestelling te annuleren. Elke aanspraak van de klant op schadevergoeding of reële compensatie is volledig uitgesloten.

4       PRIJZEN en BETALING

4.1      Prijsvoorwaarden

Alle prijzen zijn in euro, inclusief BTW.

Bepalend zijn de prijzen zoals die op het moment van de bestelling op de website https://aureusdrive.be/aureusdrive-bv-shop staan vermeld.

AureusDrive wordt door de klant uitdrukkelijk gemachtigd naar eigen goeddunken kredietwaardigheidscontroles uit te voeren en de gegevens van de klant zo nodig voor dit doel aan derden door te geven.

Facturen worden elektronisch aangemaakt en per e-mail verzonden. Facturen moeten binnen 10 dagen worden betaald. Ongeoorloofde inhoudingen worden achteraf in rekening gebracht. Bij niet tijdige betaling wordt een onkostenvergoeding van CHF 20 plus een vertragingsrente van 5% per jaar in rekening gebracht. In geval van te late betaling door de klant heeft AureusDrive het recht derden opdracht te geven de openstaande betalingen te innen en de vorderingen over te dragen aan derden in Zwitserland en in het buitenland. Hieraan zijn voor de klant kosten verbonden.

5       GARANTIE VAN GEGEVENSCOMMUNICATIE

De datacommunicatie via internet kan volgens de huidige stand van de techniek niet gegarandeerd foutloos en/of te allen tijde beschikbaar zijn. AureusDrive is daarom niet aansprakelijk voor de constante en ononderbroken beschikbaarheid van de online shop of voor technische en elektronische fouten tijdens een verkooptransactie, in het bijzonder niet voor de vertraagde verwerking of acceptatie van bestellingen.

6       SPECIALE PRODUCTVOORWAARDEN

6.1      Koop AureusDrive Cadeaubonnen

Voor de aankoop van AureusDrive cadeaukaarten gelden ook de bijbehorende AV van AureusDrive.

7       KORTINGEN, RABATTEN & VOUCHERS

7.1      Acties

De bij AureusDrive aangeboden promoties komen slechts in beperkte mate overeen met de respectievelijke AureusDrive verkoopkanalen.

Bij promoties kan de hoeveelheid die per aankoop kan worden besteld, beperkt zijn.

7.2      Bonnen

Alleen vouchers waarop AureusDrive uitdrukkelijk staat vermeld als plaats van inwisseling kunnen bij AureusDrive worden geaccepteerd. Per bestelling kan slechts één voucher worden ingewisseld, cumulatie is niet mogelijk.

8       KLANTENSERVICE & KLACHTEN

De klantenservice biedt informatie en persoonlijke ondersteuning bij vragen, problemen of klachten over de diensten van AureusDrive.

AureusDrive BV

Lange Lozanastraat 142

2018 Antwerpen

België

E-mail: info@aureusdrive.be

Gebreken moeten onmiddellijk na ontvangst van de goederen worden gemeld. Anders worden de goederen geacht door de klant te zijn aanvaard zonder recht op teruggave of omruiling. Verborgen gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking aan de klantenservice van AureusDrive worden gemeld.

9       ALGEMENE VOORWAARDEN

9.1      Gegevensbescherming

De verzamelde gegevens zullen vertrouwelijk en in overeenstemming met de vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming worden behandeld.

Bij het eerste contact worden persoonsgegevens zoals naam, voornaam, adres, leeftijd en e-mailadres verzameld voor zakelijke doeleinden en voor marketingdoeleinden. Bovendien wordt automatisch informatie uit de logbestanden (computerlogbestanden) verzameld wanneer de website wordt bezocht. AureusDrive maakt onderscheid tussen stamgegevens (bijv. IP-adres, datum en tijd van toegang, enz.) en bewegingsgegevens (bijv. naam van het opgeroepen bestand, klikpad, enz.). Deze gegevens worden geanonimiseerd en statistisch geanalyseerd, bijvoorbeeld om te bepalen hoeveel bezoeken aan het portaal op een bepaalde dag plaatsvinden.

Bovendien kunnen alle door u doorgegeven gegevens (bijv. naam, zoekopdrachten, formuliergegevens, enz.) worden opgeslagen, ook als ze geen deel uitmaken van een afgeronde transactie (bijv. boeking/bestelling). De details van uw bestellingen/aankopen kunnen worden geëvalueerd, maar AureusDrive is niet geïnteresseerd in het koopgedrag van individuele personen. Met doelgerichte evaluaties vormt AureusDrive doelgroepen waarmee zij klanten individueel kan informeren over aanbiedingen en verdere diensten.

Naar het bij de registratie opgegeven e-mailadres kan meerdere malen per jaar een e-mail met actueel nieuws of speciale aanbiedingen worden gestuurd. De klant kan zich te allen tijde afmelden via de desbetreffende link in de voettekst van de e-mail. AureusDrive maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” om het gebruik van de website te evalueren en rapporten over de website-activiteiten samen te stellen.

Als u een PickPost-punt als afleveradres kiest, worden uw gegevens (naam, voornaam, adres) doorgegeven aan de Belgische Post. Deze overdracht van gegevens is noodzakelijk opdat de Post u zou kunnen activeren voor PickPost of opdat wij uw persoonlijk PickPost-klantnummer van de Post zouden ontvangen. De Belgische Post verbindt zich ertoe uw gegevens vertrouwelijk te behandelen, ze uitsluitend voor dit doel te gebruiken en ze niet aan derden door te geven.

Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de veiligheid van gegevens die via het internet worden overgedragen. De overdracht van gegevens gebeurt ongecodeerd. Wij bieden echter automatisch codering aan voor gevoelige gegevens.

9.2      Scheidbaarheidsclausule

Indien een deel van deze AV om welke reden dan ook onuitvoerbaar of ongeldig wordt bevonden, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. De ongeldige of onuitvoerbare bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling het meest benadert.

9.3      Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alleen het Belgisch recht is van toepassing. Voor alle geschillen in verband met deze AV is uitsluitend de bevoegde rechter in België bevoegd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10    DISCLAIMER

10.1    Inhoud van het online-aanbod

AureusDrive aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen AureusDrive BV met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat AureusDrive met opzet of grove nalatigheid heeft gehandeld.

AureusDrive behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of de gehele website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

10.2    Productaansprakelijkheid

In overeenstemming met de EU-productaansprakelijkheidswet zijn wij verplicht onze klanten te informeren dat alle aansprakelijkheidsclaims zijn uitgesloten als de producten op het moment van gebruik niet voldoen aan de geldende voorschriften, niet op de markt zijn gebracht zoals gewenst of niet correct zijn gebruikt volgens de instructies van AureusDrive.

Met name in de volgende gevallen zijn alle aansprakelijkheidsclaims uitgesloten:

– Als het voertuig technisch is gewijzigd zonder toestemming van de fabrikant.

– Latere ombouw/installatie van niet-compatibele of niet-originele AureusDrive onderdelen/componenten.

– Onjuist gebruik/transport.

– Geen inspectie binnen een redelijke termijn.

– Onjuist onderhoud (gebruiksaanwijzing in acht nemen), ontbrekende of onjuiste instelling(en) of versleten onderdelen.

– Indien schade aan de producten is ontstaan ten gevolge van weersomstandigheden, het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen, gebruikte hulpmiddelen zoals hogedrukreinigers of additieven, of ten gevolge van schade na een eerdere val.

– Gebruik in races en wedstrijden.

– Commerciële verhuur.

– Verkeerd gebruik van de batterij door diepe ontlading (volledige ontlading en niet onmiddellijk herladen), langdurig niet-gebruik zonder herladen (> 3 maanden) en blootstelling aan zeer hoge (> 40°C) of zeer lage (< 5°C) temperaturen. Hetzelfde geldt als de AureusDrive batterij wordt opgeladen met een niet-originele AureusDrive lader, de behuizing wordt geopend of beschadigd, de batterij wordt kortgesloten of in water wordt geplaatst of met water wordt schoongemaakt.

Aansprakelijkheidsclaims van derden zijn in ieder geval uitgesloten. Mocht zich ondanks alle zorgvuldigheid een productgebrek voordoen, dan bent u verplicht ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. In dat geval zullen wij de gebreken onderzoeken en u zo snel mogelijk een oplossing aanbieden die voldoet aan de eisen van de EU-productaansprakelijkheidswet.